ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

с. Мачухи                                                                               «   » _______________2022 року

 

Комунальне підприємство Мачухівської сільської ради “ Дружба” в особі т.в.о. директора Турченка В.О., який діє на підставі Статуту (надалі Виконавець), відповідно до вимог законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. №318, пропонує фізичним особам, або власнику (наймачу, орендарю) житлового будинку приватного сектору, (надалі Споживач») отримати послуги з поводження з  побутовими відходами, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічний відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Споживачем, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

 

Предмет Договору

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в «Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 з відповідними змінами, а також в інших законах України.

2. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Мачухівської сільської ради від 24 квітня 2018 року                                       та відповідно до «Правил  благоустрою в межах населених пунктів на території Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області», затверджених рішенням 3-ї сесії  VII скликання Мачухівської сільської ради від 28.03.2018.

Перелік послуг

3. Виконавець надає Cпоживачеві послуги з поводження з твердими відходами,  що входять до складу побутових відходів.

4. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою.

5. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, об’ємом 0,12 куб. м.,  та 0,75 куб. м. (вуличні контейнери).  Завантаження відходів здійснюється оператором. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 08:00 до 17:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

6. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовуються контейнери, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства. Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за попередньою заявкою споживача, яка надається Виконавцю. Виконавцем не здійснюватиметься вивезення великогабаритних і ремонтних відходів, які залишені та/або знаходяться поза межами передбаченого (за домовленістю) для цього спеціального майданчика.    

7. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення вимог до якості послуг

8.Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється з урахуванням з додатку № 3 до “Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 (зі змінами та доповненнями). 
Обсяг вивозу виконавцем ТПВ проводиться з розрахунку відповідно до рішення виконкому Мачухівської сільської ради від 24 квітня 2018 року. Норма накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) на одного мешканця на рік складає:
1,47 м3 – на одного мешканця приватного сектора. 
Норма накопичення великогабаритних відходів на одного мешканця становить 10% від норми накопичення ТПВ.
Вартість ТВП (вуличні контейнери) згідно рішення виконавчого комітету Мачухівської сільської ради  № 18 від 26.02.2021 року складає - 19 гривень 00 копійок на місяць на одного мешканця, для мешканців приватного сектора.
Норма накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) в 1 контейнері складає:
0,12 м3 – на один (індивідуальний) контейнер в приватному секторі.
Вартість одного (індивідуального) контейнера складає - 20 гривень 00 копійок за 1 вивезений контейнер (не менше 1 вивезення на місяць). Розрахунковим періодом є календарний місяць. Також існує поталонний розрахунок за вивезення ТПВ з індивідуальних контейнерів.

Споживач зобов’язаний на умовах цього договору сплачувати послуги Виконавця з урахуванням фактично вивезених контейнерів за місяць, за вказаною вище адресою. В разі не використання контейнера (не складання сміття) більше 3-х місяців Споживач повинен повернути контейнер в  КП Дружба у справному стані та сплатити недотримку в розмірі 150 грн.

9. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.

10. Критерієм якості наданих послуг за цим Договором є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача

11. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання Договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

12. Споживач зобов’язується:

1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з вивезення побутових відходів;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

11) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

             Права та обов’язки Виконавця

13. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену нормами вивезення кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

4) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

5) припинити/зупинити надання послуг у разі їх несплати або сплати не в повному обсязі в порядку та строки, встановлені законом та договором;

5) вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);

6) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

7) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

8) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

14. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем Договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього Договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходами;

10) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

11) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Згідно з рішенням виконавчого комітету Мачухівської сільської ради  № 18  від 26.02.2021 року: вартість надання послуг вивезення твердих побутових відходів:

  • для населення  - збирання, вивезення  та утилізація сміття з вуличних баків становить -19 грн. 00 коп. на одну людину в місяць;
  • для населення  - збирання, вивезення  та утилізація сміття з індивідуальних контейнерів  -20 грн. 00 коп. за 1 контейнер
  • для бюджетних установ по населених пунктах згідно рішення виконавчого комітету № 15 від 19.05.2021 року:

Мачухи -  збирання, вивезення  та утилізація сміття становить -139 грн. 70 коп. за 1 контейнер;

Калашники -  збирання, вивезення  та утилізація сміття становить -165 грн. 10 коп. за 1 контейнер;

Плоске -  збирання, вивезення  та утилізація сміття становить -175,59 грн. 59 коп. за 1 контейнер;

Полузір'я -  збирання, вивезення  та утилізація сміття становить -162 грн. 48 коп. за 1 контейнер.

  • Вартість надання послуг вивезення рідких побутових відходів для населення згідно рішення виконавчого комітету Мачухівської сільської ради  № 15 від 19.05.2021 року по населених пунктах:

 с. Мачухи, с. Байрак, с. Васьки, с. Кованчик, с. Кукленці, с. Мазурівка, с. Миколаївка, с. Снопове - 335 грн. 00 коп. за 1 машину; с. Судіївка. с. Шевченки  – 360 грн. 00 коп. за 1 машину; с. Калашники, с. Гвоздиківка, с. Клименки, с. Михайлики. с. Малі Козуби, с. Писаренки, с. Підлепичі. с. Сердюки, с. Твердохліби  - 440 грн. 00 коп. за 1 машину; с. Полузір’я, с. Дмитренки, с. Бондури  - 490 грн. 00 коп. за 1 машину;  с. Плоске, с. Браїлки, с. Левенцівка, с. Твердохліби, с. Чередники  - 500 грн. 00 коп.  за 1 машину;

  • для бюджетних установ згідно рішення виконавчого комітету Мачухівської сільської ради  № 15 від 19.05.2021 року:

с. Мачухи -  надання послуг вивезення рідких побутових відходів становить - 470 грн. 44 коп. за 1 машину;

с. Калашники -  надання послуг вивезення рідких побутових відходів становить - 615 грн. 38 коп. за 1 машину;

с. Плоске -  надання послуг вивезення рідких побутових відходів становить -795 грн. 76 коп. за 1 машину;

с. Полузір'я -  надання послуг вивезення рідких побутових відходів становить - 610 грн. 64 коп. за 1 машину.

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

17. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються у безготівковій формі.

18. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку.

19. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги Виконавець у строк, що не перевищує 30 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Про намір змінити вартість послуги її Виконавець повідомляє про це Споживачів у встановлені законодавством порядок і спосіб із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Нові тарифи на послуги застосовуються незалежно від укладення Додаткової угоди до цього Договору.

Відповідальність сторін за порушення Договору

20. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

21. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 18 цього Договору. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до Договору

22. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до відома Споживачів Додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях, по радіо, по телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на стендах,  на офіційному сайті  Мачухівської сільської ради за посиланням https://machtg.gov.ua/ekologiya  та на офіційній сторінці фейсбук КП «Дружба».

Внесення змін до цього Договору за ініціативою Споживача здійснюється шляхом укладання сторонами Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором. Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів або отримання Виконавцем Додаткової угоди про внесення змін до Договору Виконавець/Споживач, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Споживачем/Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

 

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

24. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форсмажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору

25. Договір укладається з 01.08.2022 р. до 31.12.2027 р.

26. Договір вважається таким, що продовжений на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення  строку його дії, одна із сторін не заявила про відмову від Договору або про його перегляд.

27. Дія Договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його укладено, визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами; смерті фізичної особи – Споживача; прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця.

Інші умови договору

28. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті  Мачухівської сільської ради за посиланням https://machtg.gov.ua/ekologiya та на офіційній сторінці фейсбук КП «Дружба».

Прикінцеві положення

29. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

                                                                                                                                             Виконавець


 

 

 

 
        
Фото без опису

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЧУХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ДРУЖБА»

 

Юридична адреса:  Полтавської  обл. Полтавський р-н,

с. Мачухи, вул. Лялі Убийвовк, 1

АТ «Полтава-Банк»

МФО 331489,

Код ЄДРПОУ 39427006

IBAN: UA183314890000026007128374001

АТ КБ «Приватбанк»

 Код ЄРДПОУ 39427006,

IBANUA 633052990000026002041206154

 

тел.:  +38(050) 3374522

 

 

  Т. В. О. Директора

 

   __________________/Олександр ТУЧЕНКО/


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень