ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», код ЄДРПОУ 32377038

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», код ЄДРПОУ 32377038 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання. 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, кімн. 42, тел. 044 224 68 88/ 91 (місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1 Планована діяльність, її характеристика. Метою планованої діяльності є облаштування Мачухського ГКР: будівництво дотискної компресорної станції (ДКС) на Мачухській УПГ; реконструкція системи теплопостачання Мачухської УПГ на землях Мачухівської сільської ОТГ Полтавського району Полтавської області. Технічна альтернатива 1 Будівництво дотискної компресорної станції на Мачухській УПГ призначено для забезпечення стабільного видобутку продукції свердловин Мачухського ГКР і підготовки газу для подальшого транспортування в газотранспортну систему. Передбачається будівництво ДКС блочно-модульного виконання з електроприводом. Кількість компресорних агрегатів – 3 одиниці (2 робочих та 1 резервний). Реконструкція системи теплопостачання Мачухської УПГ передбачає заміну існуючої транспортабельної газової котельні Viessmann Vitomodul 1000 ТО на транспортабельну газову котельню Viessmann Vitomodul 300 ТО-О потужністю 300 кВт. Технічна альтернатива 2 Будівництво дотискної компресорної станції передбачене для попередження зниження тисків свердловин Мачухського ГКР та попередження зменшення подачі природного газу в газотранспортну систему України. Розглядалася альтернатива будівництва ДКС блочномодульного виконання з газовим приводом, але враховуючи те, що при цьому передбачається здійснення викидів забруднюючих речовин за рахунок спалювання природного газу, обрано варіант будівництва ДКС блочно-модульного виконання з електроприводом. Щодо реконструкції системи теплопостачання Мачухської УПГ, розглядалася альтернатива не проводити реконструкцію системи теплопостачання залишивши в експлуатації існуючу транспортабельну газову котельню, потужністю 1000 кВт, але враховуючи відсутність необхідності використання котельні такої потужності та те, що при цьому збільшується обсяг викидів, та нераціонально використовується територія промислової площадки, обрано варіант встановлення транспортабельної газової котельні потужністю 300 кВт.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1 Будівництво дотискної компресорної станції (ДКС) на Мачухській УПГ та реконструкція системи теплопостачання Мачухської УПГ передбачається в межах існуючого майданчику Мачухської УПГ, площею 2,6 га, що знаходиться в межах Мачухівської сільської ОТГ Полтавського району Полтавської області. Відведення додаткових площ земельних ділянок під об’єкти будівництва не передбачається. Відстань від території Мачухської УПГ до найближчої житлової забудови с. Васьки становить 1030 м. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 Щодо планованої діяльності по облаштуванню Мачухського ГКР, територіальна альтернатива не розглядається у зв’язку з планованим проведенням робіт на існуючій та облаштованій земельній ділянці Мачухської установки підготовки газу. Додаткового відведення земельної ділянки не передбачається. Територіальна альтернатива не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності. Реалізація планованої діяльності дасть можливість забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм. В економічному відношенні район, переважно, сільськогосподарський. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 2% до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів та 1% до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (якщо створено ОТГ, то вона отримує 3%, а до районного бюджету кошти не надходять). З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану районів планованої діяльності при пошуках та розвідуванні вуглеводнів, експлуатації інших об’єктів та обладнання, використовуються сучасні екологічно безпечні технології.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо). Будівництво дотискної компресорної станції на Мачухській УПГ передбачено для попередньої підготовки продукції з низьконапірних газових свердловин і компримування газової фракції, з транспортуванням продукції на Мачухську УПГ для подальшої підготовки і реалізації. Компримування газу на ДКС дає можливість продовжити експлуатацію свердловин, де тиск значно знизився в процесі попередньої експлуатації. Передбачається будівництво дотискної компресорної станції блочно-модульного виконання з електроприводом. Кількість компресорних агрегатів – 3 одиниці (2 робочих та 1 резервний). Проектна потужність ДКС – до 2,3 млн. м3 газу за добу. Номенклатура продукції – товарний газ, конденсат, пластова вода. Сировинною базою для експлуатації ДКС Мачухської УПГ служить продукція газових свердловин Мачухського ГКР. Термін експлуатації об’єкту – протягом періоду експлуатації Мачухського ГКР. При проведенні реконструкції системи теплопостачання Мачухської УПГ передбачається демонтаж існуючої котельні Viessmann Vitomodul 1000 та шафового газового регуляторного пункту ШГРП-Н-01-RB 3200 з подальшим перевезенням на Олефірівську УППГ (відстань 145,0 км). Для забезпечення необхідної теплової потужністю Мачухської УПГ передбачається встановлення та підключення до існуючої системи теплоносія модульної котельні, тепловою потужністю 300 кВт Viessman Vitomodul 300 ТО-О. Дана котельня підігріває воду, що циркулює за допомогою насосу між теплообмінником та котлами, яка в свою чергу передає тепло до теплоносія Фрітерм-35, який за допомогою існуючих насосів подається до споживачів. Для забезпечення проектної котельні паливним газом з тиском 36-50мбар на вході, передбачається встановлення шафового газового регуляторного пункту ШРПВ-2-75-1,2 (ШГРП) для пониження тиску з 0,2 - 1,0 МПа до необхідного. Для очищення паливного газу від механічних часток по входу в ШГРП встановлений У-подібний фільтр фланцевий DN 50 PN 2,0 МПа. При технічному обслуговуванні фільтра проектом передбачено – байпас. Передбачено підключення проектної котельні до існуючих комунікації холодної води та дренажу. В середині котельні передбачено підключення (відновлення) існуючого повітряного обігрівача до трубопроводів циркуляції теплоносія між котлами та теплообмінником. Максимальна витрата паливного газу для забезпечення теплопостачання на технологічні потреби при роботі транспортабельної газової котельні після проведення реконструкції системи теплопостачання Мачухської УПГ становитиме 62,5 м3 /год. Режим роботи цілодобовий.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 - Використання обладнання, яке сертифіковане на території України. - Використання обладнання з відповідними екологічними характеристиками. - Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства. - Раціональне використання водних ресурсів із мінімальним споживанням привозної води питної якості тільки на господарсько-питні потреби. Забір води з підземних водойм здійснювати відповідно до дозволу на спеціальне водокористування. - Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. - Виконання правил протипожежної безпеки. - Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр. щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1 - Дотримання розміру санітарно-захисної зони. Для Мачухської УПГ нормативний розмір СЗЗ становить 1000 м, що витриманий у всіх напрямках. - Забезпечення захисту водної свердловини. - Дотримання дозволених рівнів акустичного забруднення. - Дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. - Організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів, згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, відповідно укладених угод. щодо територіальної альтернативи 2 Аналогічні територіальній альтернативі 1.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 - дотримання зони санітарної охорони навколо існуючої водної свердловини; - всі трубопроводи, підземні резервуари і металеві комунікації підлягають антикорозійному захисту; - розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи; - проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, водного середовища та облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам; - періодичне навчання та атестація персоналу з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища. щодо технічної альтернативи 2: Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1: - компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії; - покриття доріг, проїздів, майданчиків бетонним покриттям. щодо територіальної альтернативи 2: Аналогічні територіальній альтернативі 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 На стадії будівництва: Атмосферне повітря: джерелами потенційного впливу можуть бути: робота будівельної техніки, зварювання та газова різка металу, вилучення-навантажувальні роботи, фарбування металоконструкцій. Забруднюючими речовинами атмосферного повітря можуть бути: оксид вуглецю, діоксид азоту, сірчистий ангідрид, вуглеводні насичені, сажа, заліза оксид, марганець та його сполуки, кремнію діоксид, фториди добре розчинені, фториди погано розчинені, водень фтористий, речовини у вигляді суспендованих частинок недиференційованих за складом, уайтспіриту, ксилолу. Геологічне середовище (надра): вплив не передбачається. Водне середовище: вплив на підземні води можливий в разі порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. На питні потреби передбачається використання бутильованої привозної води. Рельєф, ґрунти, ландшафт: вплив не передбачається. Будівельні роботи відбуватимуться на влаштованому майданчику. Додаткового відведення земель не передбачається. Шум, вібрація: можливе шумове навантаження за рахунок роботи техніки, яка використовується для будівельних робіт, та руху автотранспорту. Відходи: можливе утворення - тари металевої, залишки електродів, шлам септиків, масне ганчір’я, ТПВ. Відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами. Під час експлуатації: Атмосферне повітря: вплив від: дихальних та запобіжних клапанів ємностей та резервуарів, насосного обладнання, труб спалювальних установок, дренажної ємності. Забруднюючими речовинами атмосферного повітря можуть бути: оксид вуглецю, діоксид азоту, сірчистий ангідрид, вуглеводні насичені, сажа, метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту та ін. Геологічне середовище (надра): вплив не передбачається. Водне середовище: техногенний вплив на підземні води можливий в разі порушення технологічних процесів чи можливих наслідків аварійних ситуацій. Рельєф, ґрунти, ландшафт: вплив на ґрунт промислових об’єктів в робочому режимі їх експлуатації мінімальний і може бути помітним лише у випадках порушення нормального технологічного процесу або при недбалому проведенні ремонтних операцій, як на всіх техногенних об’єктах нафтогазопромислового комплексу. Шум, вібрація: можливе шумове навантаження за рахунок роботи насосного та технологічного обладнання. Відходи: під час експлуатації можливе утворення відходів від роботи обслуговуючого персоналу. Поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів). щодо технічної альтернативи 2 Аналогічні технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 1 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарнозахисної зони та виділених земельних ділянок під провадження планованої діяльності, при експлуатації обладнання, машин та іншого обладнання. щодо територіальної альтернативи 2 Аналогічні територіальній альтернативі 1.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). Планована діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пунктів 4, 14 частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля, відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, будуть проведені дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища і ґрунт, соціальне і техногенне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному середовищі, аналіз отриманих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунок ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: - підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; - проведення громадського обговорення планованої діяльності; - аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; - надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; - врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля (вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської ОДА (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА (найменування уповноваженого органу) 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, eko@adm-pl.gov.ua (поштова адреса, електронна адреса) (0532) 56-95-08, Олійник Віталій Петрович (номер телефону та контактна особа)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень