ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЕКОЗАХИСТ»

Дата: 03.02.2021 10:55
Кількість переглядів: 970

 ___________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з

                                                                                                                         оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами

 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на

                                                                            довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на

                                                                                                             довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами

 ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на

                                                                                                                          довкілля, для паперової версії

 зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЕКОЗАХИСТ»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 41037524

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________ серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

 

54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 1,

тел.: 095-437-89-70

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Технічна альтернатива 1:

Планована діяльність полягає в здійсненні операцій в сфері поводження з небезпечними відходами на території проммайданчика площею 955,7 м2 розташованому в межах промислової зони.

Небезпечні відходи визначаються Жовтим переліком відходів затвердженим Постановою КМУ від 13.07.2000 р. №1120. Поводження з небезпечними відходами здійснюється шляхом термічного спалювання.

Комплекс перероблення відходів складається з трьох технологічних ліній:

1 технологічна лінія – дробарка продуктивністю – 1000 кг/год.

2 технологічна лінія – установка «Екотром-2» для демеркуризації ламп.

3 технологічна лінія – утилізатор УТ 3000ДП (установка для термічного знищення відходів з разовим завантаженням відходів до 850 кг/год і максимальною температурою спалювання 1300 ?).

До складу комплексу входять склади сировини (окремі майданчики для тимчасового зберігання відходів, що надходять на перероблення), склад готового продукту (крихти люмінесцентних і ртутних ламп), склад твердих відходів термічного перероблення, склади допоміжних матеріалів.

Технічна альтернатива 2:

Установка термічної деструкції органічної сировини «УТД-1», що виготовлена за ТУ У 29.2-37378282-001:2011, з максимальною температурою піролізної камери 550 °С. Установка працює на дизельному паливі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Виробничий майданчик ТОВ «Полекозахист» розташований за адресою: 38754, Полтавська область, Полтавський район, с. Мачухи, вул. Чапаєва, буд. 67

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з тим, що місце провадження планованої діяльності знаходиться в межах промислової зони на існуючій та вже спланованій території.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства ТОВ «Полекозахист» носить позитивний характер. Планована діяльність, крім створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахувань до бюджету, вирішує глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігає утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, знижує екологічне навантаження на довкілля в регіоні. Розташування об’єкту в промисловій зоні не зачіпає інтересів жителів прилеглих населених пунктів. Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток, як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Операції, що заплановані у сфері поводження з небезпечними відходами: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація.

Основний технологічний процес складається з наступних операцій:

- приймання небезпечних відходів;

- зберігання (накопичення) небезпечних відходів;

- дроблення небезпечних відходів;

- утилізація та оброблення небезпечних відходів;

- очищення газоподібних продуктів;

- знешкодження залишків, що утворюються під час очищення газоподібних продуктів;

- моніторинг (виробничий контроль) і регулювання викидів;

- контроль і оброблення стічних вод.

- поводження з шлаками, зольними залишками та витримка крихти, накопичення і транспортування готового продукту.

Максимальна річна виробнича потужність утилізатора УТ 3000ДП – 8280 т/рік утилізованих відходів.

Запроектована потужність установки «Екотром-2» по знешкодженню прямих люмінесцентних ламп з віддувкою люмінофору – до 300 од./год.; ламп енергозберігаючих, бактерицидних, пальників, тощо – до 400 од./год.; знешкодження сорбентів, бою ламп, пилу тощо – до 40 кг/год. Виробнича потужність складає – 586656 од./рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

- по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;

- дотримання меж землевідведення;

- дотримання санітарно-захисних зон;

- дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1

Територіальна альтернатива не розглядались.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядались.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. Територія включає промисловий майданчик та під’їзду дорогу. Виробничий майданчик знаходиться в межах промислової зони на існуючій та вже спланованій території з твердим водонепроникним покриттям. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1:

Територіальна альтернатива не розглядалась.

щодо територіальної альтернативи 2:

Територіальна альтернатива не розглядалась.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:

- клімат і мікроклімат;

- повітряне середовище;

- водне середовище;

- геологічне середовище;

- земельні ресурси;

- соціальне середовище;

- техногенне середовище;

- рослинний та тваринний світ.

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1:

Територіальна альтернатива не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2:

Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно абзацу 1 пункту 8 частини 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

 

Підстави для здійснення транскордонного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

? підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

? проведення громадського обговорення планованої діяльності;

? аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

? надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

? врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Ліцензія на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел./факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: [email protected], контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень