Обговорення

Обговорення

Main Category
Пости
Теми

Договір про функціонування комунальної організації установи «Територіального центру соціального обслуговування Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

ДОГОВІР № 1 ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УСТАНОВИ «Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» с. Щербані «__»___________2018р. ЩЕРБАНІВСЬКОЮ ОБ`ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ЧЕРЕЗ ЩЕРБАНІВСЬКУ СІЛЬСЬКУ РАДУ В ОСОБІ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ПРОЦИКА ІГОРЯ СТЕПАНОВИЧА, ЯКА НАДАЛІ ІМЕНУЄТЬСЯ СТОРОНА-1, та Терешківська об’єднана територіальна громада через Терешківську сільську раду в особі сільського голови Туркеніч Наталії Володимирівни, яка надалі іменується СТОРОНА-2; Коломацька об’єднана територіальна громада через Коломацьку сільську раду в особі сільського голови Почечуна Євгена Олександровича, яка надалі іменується СТОРОНА-3, Мачухівська об’єднана територіальна громада через Мачухівську сільську раду в особі сільського голови Білоконя Валерія Васильовича, яка надалі іменується СТОРОНА-4 А РАЗОМ ІМЕНУЮТЬСЯ СТОРОНИ АБО СУБ’ЄКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА, УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ТАКЕ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 4-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного утримання та фінансування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. 1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також вирішення питань соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів та реалізації прав громадян Сторони-2-3-4 делегують Стороні-1 виконання таких завдань: 2.1.1. Надання соціальних послуг та соціального обслуговування населення, функціонування в формі спільного утримання та фінансування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, а також функціонування комунальної установи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про співробітництво територіальних громад»). 2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1.цього Договору, реалізується починаючи з моменту підписання Договору та діє на весь час існування територіальних громад. 2.3. Управління спільною комунальною установою Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, призначення її керівника, звіт керівника здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», господарського кодексу України та Кодексу Законів про працю України. 3. ВИМОГИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПІЛЬНОЇ УСТАНОВИ, ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ 3.1. Фінансування виконання предмету угоди здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та відповідно до розрахунку витрат комунальної установи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області згідно додатку № 1 до Договору. 3.2.Обсяг коштів місцевого бюджету: Сторони-1, для виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить _______грн., та є розпорядником коштів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області; Сторони-2, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, становить _______грн. Сторони-3, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, становить _________грн.; Сторони-4, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, становить _________грн.; 3.3. Сторона-1 звітує перед Сторонами-2-3-4 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Сторонам-2-3-4 звіту у лютому за попередній рік. 3.4. У разі невикористання Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області коштів, отриманих у вигляді субвенції, залишки коштів використати у наступному бюджетному періоді. 4.ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИНННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма сторонами договору. 4.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору. 4.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення. 5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 5.1. Цей Договір припиняється у разі: 5.1. Закінчення строку його дії; 5.1.2. Невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 5.1.3. Відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 5.1.4.Банкрутства утвореної спільної організації; 5.1.5. Нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором; 5.1.6. Прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг. 5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва Щербанівська сільська рада надсилає Мінрегіону України упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами. 5.4 Сторона співробітництва, крім Сторони-1, має право на вихід із співробітництва, за умови, що це не вплине на якість надання послуг та не суперечитиме інтересам інших сторін. 5.5 Вихід із співробітництва територіальних громад однією із сторін, крім Сторони-1, відбувається на підставі відповідного рішення, за попереднім погодженням із Сторонами та в порядку визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад». 5.6 Вихід із співробітництва територіальних громад однією із сторін, крім Сторони-1, оформлюється додатковим договором в порядку визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад». 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними – у судовому порядку. 6.2.Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України. 6.3.Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку. 6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3. цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше п’яти днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору. 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 7.2. Цей Договір укладений на шістьох аркушах у кількості десяти примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону України, які мають однакову юридичну силу. 7.3. Щербанівська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону України для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж десяти робочих днів після підписання його Сторонами. Усі додатки до договору є невід’ємними його частинами. 8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН СТОРОНА-1 Щербанівська сільська рада Індекс 36008, с. Щербані, вул. Центральна, 2, Полтавський район, Полтавська область; тел. (098) 830-59-44 Банківські реквізити: р.р. ______________________ МФО 831019 ГУДКСУ у Полтавській області код ЄДРПОУ 24565876 Сільський голова _______________ І.С. Процик М.П. СТОРОНА-2 Терешківська сільська рада Індекс 38762, с. Терешки, вул. Шевченка, 7-а, Полтавський район, Полтавська область; тел. (0532) 55-30-00,55-36-15 Банківські реквізити: р.р. ______________________ МФО 831019 ГУДКСУ у Полтавській області код ЄДРПОУ 21044349 Сільський голова _______________ Н.В. Туркеніч М.П. СТОРОНА- 3 Коломацька сільська рада Індекс 38742, с. Коломацьке, вул. Центральна, 5-а, Полтавський район, Полтавська область; тел. (0532) 64-36-24 Банківські реквізити: р.р. ______________________ МФО 831019 ГУДКСУ у Полтавській області код ЄДРПОУ 21046294 Сільський голова _______________ Є.О. Почечун М.П. СТОРОНА- 4 Мачухівська сільська рада Індекс 38754, с. Мачухи, вул. Л.Убийвовк, 1, Полтавський район, Полтавська область; тел. (0532) Банківські реквізити: р.р. ______________________ МФО 831019 ГУДКСУ у Полтавській області код ЄДРПОУ 41858617 Сільський голова _______________ В.В. Білокінь М.П.

0
0

Share:

Please Login or Register